Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt lahkumise kord

 

Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt lahkumise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/408112012005&leiaKehtiv

 

»
Lasteaia avaldus Lisa 1.doc
»
Kohustuste täitmise leping Lisa 2.doc