Rühmad Uudised ja teated Avalik teave Õppekava Lapsevanemale Tutvustus Lingid Projektid


 

hoolekogu ülesanded

Prindi Home
 

 

Seadustest tulenevad ülesanded hoolekogu tööle
 
Põltsamaa Lasteaed Tõruke põhimäärus, vastu võetud 21.dets.2010 Põltsamaa Linnavolikogu   määrusega nr 14 § 17 lõigete 2 ja 6 alusel Lasteasutuse hoolekogu
 
(1) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lasteasutuse erinevate rühmade lastevanemaid ei või esindada üks ja sama isik.
(3) Lasteasutuse hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus ja nimetab hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust Põltsamaa linna huvidele.
(4) Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
(5) Hoolekogu volituste kehtivus on üks aasta.
(6) Lasteasutuse hoolekogu pädevused ja tegutsemise kord on määratud õigusaktides .
(7) Lasteasutuse hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(8) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
(9) Hoolekogu ülesanded on:
1) kuulata ära direktori aruanne lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) anda direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teha direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleda oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustada lapse toidukulu päevamaksumus;
6) otsustada teisi lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(10) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(11) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
 
§ 1 lg 9 – Lasteasutus on aastaringselt tegutsev asutus, mille päevase lahtioleku aja ja selle erisused otsustab linnavalitsus, arvestades lasteasutuse hoolekogu ettepanekut
 
“Koolieelse lasteasutuse seadus § 19 lg 1 – Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul
 
§ 3 lg 6 – Rühmade komplekteerimise kooskõlastab iga õppeaasta algul hoolekogu ja kinnitab direktor
§ 4 – Lasteasutuse pedagoogilise nõukogu poolt heakskiidetud õppekava kinnitab pärast hoolekogu arvamuse ärakuulamist direktor käskkirjaga.
 
§ 5 – Lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks on lastasutusel arengukava, mis on koostatud koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.
 
§ 6 lg 3 – Lasteasutusel on oma kodukord, mille kiidab heaks pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu ning kinnitab direktor käskkirjaga
 
§ 9 lg 5 – Lapsevanemal on õigus olla valitud hoolekogu liikmeks
 
§ 11 – Pedagoogi, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ameikohtade täitmiseks korraldab direktor konkursi, vastavalt lasteasutuse hoolekogu poolt kinnitatud korrale
 
§ 17 – Lasteasutuse sisehindamise aruanne (kord kolme aasta jooksul) kooskõlastatakse hoolekogu ja linnavalitsusega ning kinnitatakse direktori poolt.
 
Hoolekogu ülesanne on viidata lasteaia tegevuse kitsaskohtadele, aidata neid likvideerida, otsida paremaid lahendusi ja võimalusi lastele kasvamis- ja arenemistingimuste loomisel (erinevate projektide abil vahendite leidmine)  Samuti teha ettepanekuid hea töö äramärkimisel (Aasta Õpetaja, koolitussõbralik haridusasutus, konkurss Hea tegu jne.)
 
Hoolekogu osaks on ka mitmete tähtpäevade äramärkimine (õpetajate päev, tarkuse päev, õppeaasta lõpetamine, lasteaia sünnipäev jne)
 

Web2
 
www kujundamine