Täiendavate sotsiaaltoetuste suurus

http://www.riigiteataja.ee/akt426032014022&leiaKehtiv

PÕLTSAMAA LINNAVALITSUSE MÄÄRUS
PÕLTSAMAA LINNAVALITSUSE MÄÄRUS